علیرضا مصدقی

رئيس و عضو غیر موظف هيات مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام )
  • تاریخ تولد :1340/1/1
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24
  • کد ملی :5069807919

سطح تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سوابق حرفه ای

- معاون تولید شرکت سایپا
- عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا