امید تشت زر

  • سمت کمیت :عضو کمیته
  • سمت سازمانی :عضو موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

- عضو هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)1390
- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهه 1390
- عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 1393
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 1393-1396
- مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو 1398