محسن مرتضوی

عضو غیر موظف هیات مدیره به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)
  • تاریخ تولد :1352/06/01
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24
  • کد ملی :0558976591

سطح تحصیلات

لیسانس علوم اقتصادی