محسن مرتضوی

عضو غیر موظف هیات مدیره
  • سمت کمیت :رئیس کمیته
  • سمت سازمانی :عضو غیر موظف هیات مدیره

سوابق حرفه ای

هیات مدیره شرکت صوتی تصویری سروش - نائب رئیس هیات مدیره سیما چوب ، مدیر کل امور خریدهای خارجی و داخلی و اعتبارات اسنادی ، سرپرست معاونت اداری مالی صندوق بازنشستگی صدا و سیما