حسین  کاظمی طرقی

عضو غیرموظف هیات مدیره
  • سال تولد :1351/06/25
  • کد ملی :0056068875
  • تاریخ انتصاب :1399/07/24
  • میزان مالکیت سهام در شرکت :-
  • عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها :-
  • سوابق اجرایی و شغلی : * معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا
    * مديربازاريابي و فروش شرکت پارس خودرو
  • سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی مکانیک