علیرضا  مصدقی

رئيس و عضو غیر موظف هيات مدیره
 • سال تولد :1340/01/01
 • کد ملی :5069807919
 • تاریخ انتصاب :1399/07/24
 • میزان مالکیت سهام در شرکت :-
 • عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها :-
 • سوابق اجرایی و شغلی : * معاون تولید شرکت سایپا
  * عضو هیات مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
  * مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 • سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی