مصطفی  مدبر

مدیر عامل ، نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره
  • سال تولد :-
  • کد ملی :-
  • کمیته حسابرسی
  • کمیته انتخابات
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی