فرزاد  غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید و عضو موظف هيات مديره
  • سال تولد :-
  • کد ملی :-