راهنمایی و پاسخگویی به درخواست های مشتریان در حوزه فنی


48914459
48914423

راهنمایی و پاسخگویی به درخواست های مشتریان در حوزه مالی


48914372

راهنمایی و پاسخگویی به درخواست های مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش


48913261

راهنمایی و پاسخگویی به در خواست های مشتریان در حوزه فروش و تحویل


48914117
48914190

              مرکز ارتباط با مشتریان               گروه خودرو سازی سایپا


096550